اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

احمد ماکویی

مهندسی صنایع عضو گروه تولیدصنعتی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت

amakuiiust.ac.ir

سیدکمال چهارسوقی

مهندسی صنایع عضور گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

skchmodares.ac.ir

مهدی بشیری

مهندسی صنایع عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه شاهد

bashirishahed.ac.ir

حسن حسینی نسب

مهندسی صنایع عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد

hhnyazd.ac.ir

حسن خادمی زارع

مهندسی صنایع عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد

hkhademizyazd.ac.ir

شهرام شادرخ

مهندسی صنایع عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

shadrokhsharif.edu

سید فرید قادری

مهندسی صنایع و سیستم ها عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تهران

gaderiut.ac.ir

محمد اقدسی

مهندسی صنایع عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

aghdasimmodares.ac.ir