راهنمای نویسندگان

نکات مهم قبل از ارسال مقاله :

 1. در صورت عدم رعایت راهنمای تدوین مقاله پذیرفته نخواهد شد.

2. محورها و موضوعات نشریه را از اینجا دانلود کنید و مطمئن شوید مقاله شما مرتبط با یکی از موضوعات و محورهای نشریه است.

3. فرمت و  فایل اصلی مقاله را از اینجا دانلود کنید و مقاله را دقیقا بر اساس راهنمای تدوین گفته شده در همین فرمت تنظیم و ارسال کنید.