بهینه سازی سیستم ها و فرایند های کسب و کار (OSBP) - واژه نامه اختصاصی