بهینه سازی سیستم ها و فرایند های کسب و کار (OSBP) - بانک ها و نمایه نامه ها