بهینه سازی سیستم ها و فرایند های کسب و کار (OSBP) - اهداف و چشم انداز